Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Dorien Bastiaans van het bedrijf Puur Natuur Coaching is een coach en medium en energiewerker. Ze is op geen enkele wijze medisch of geneeskundig onderlegd. Dorien is GEEN arts, stelt geen diagnose en aanvaardt hieromtrent dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

1.2 Energetisch behandelaars/therapeuten nemen nooit de plaats in van bijvoorbeeld artsen, fysiotherapeuten etc. en zijn ook geen vervanging voor de gezondheidszorg. Een consult garandeert geen (blijvende) verandering van de fysieke, mentale, emotionele en/of spirituele gesteldheid van mens noch dier.

1.3 Ieder persoon blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij met de informatie doet die Dorien Bastiaans als reader ontvangt of de adviezen die zij geeft als coach en doorgeeft aan de cliënt.

1.4 Noch Puur Natuur Coaching noch Dorien Bastiaans is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de cliënt na een consult met de opgedane informatie en kennis doet.

1.5 Onder een sessie wordt verstaan alle (online) consulten die 1 op 1 zijn, zoals een reading, healing/energetische behandeling en coachingssessie. Dit kan zijn ‘live’ in de praktijk, via telefoon of via beeldbellen. Onder een workshop wordt verstaan alle (online) trainingen, programma’s en bijeenkomsten met minimaal 2 personen. Onder een programma wordt verstaan een combinatie van sessie(s) en workshop(s) of training(en), een van tevoren afgesproken aantal sessies, of van tevoren afgesproken aantal workshops of trainingen.

1.6 Dorien Bastiaans is niet verantwoordelijk voor eventuele verbetering of genezing. Ieder persoon die een sessie of een workshop krijgt is zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen en de gevolgen die kunnen optreden.

1.7 Puur Natuur Coaching garandeert niet dat met het volgen van een programma, workshop en/of coaching/reading-sessie het beoogde resultaat zal worden bereikt.

1.8 De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Het succes van de sessie/workshop is mede afhankelijk van de inspanning van de klant.

1.9 De overeenkomst tot het volgen van een sessie/workshop wordt aangegaan voor een bepaalde tijd. Na het verstrijken van de overeengekomen termijn eindigt de overeenkomst van rechtswege.

1.10 De klant dient in het geval van een traject het gehele programma af te nemen. Het programma is enkel effectief als het door de klant volledig wordt doorlopen en wordt afgemaakt.

1.11 De overeenkomst tot het volgen van een programma kan niet tussentijds worden opgezegd. Indien de klant het programma niet (meer) volgt, dient de klant wel alle (resterende) termijnen te voldoen, tenzij de klant het programma niet meer volgt door toedoen van Puur Natuur Coaching.

2. Aanmeldingen

2.1 Aanmelden voor sessie/workshop kan via www.puurnatuurcoaching.nl, via info@puurnatuurcoaching.nl, via een persoonlijk bericht aan Dorien Bastiaans via een bericht via de Facebook site van Puur Natuur Coaching, of via berichten van andere social media die gelinkt zijn aan Puur Natuur Coaching.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand door de aanmelding via www.puurnatuurcoaching.nl, via info@puurnatuurcoaching.nl, via een persoonlijk bericht aan Dorien Bastiaans in Facebook, via een bericht via de Facebook site van Puur Natuur Coaching, of via berichten van andere social media die gelinkt zijn aan Puur Natuur Coaching en via een ingevuld en ondertekend intakeformulier. Dit laatste kan via de website, een schriftelijke aanvraag per e-mail of schriftelijk via de post.

2.3 Aanmelden voor kinderen (tot 18 jaar) alleen met toestemming van de ouder(s) of voogd.

2.4 Alle zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandige ondernemers.

3. Betaling

3.1 Betalingen dienen contant, via Ideal, overboeking of Tikkie te geschieden.

overboeking op de rekening van D.M. Bastiaans-van Riel, te Breda te geschieden (zie 3.6), tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Het verschuldigde bedrag dient te allen tijden voor aanvang van een consult op rekening van D.M. Bastiaans-van Riel, te Breda te zijn bijgeschreven met vermelding van uw naam en de desbetreffende sessie/workshop, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven.

3.2 Een individuele ‘live’ sessie in de praktijk kan ook contant of Tikkie worden voldaan.

3.3 Indien een sessie/workshop wegens onvoorziene omstandigheden vanuit Puur Natuur Coaching geen doorgang kan vinden, wordt een nieuwe afspraak gemaakt of anders de reeds door de opdrachtgever verrichte betaling gerestitueerd.

3.4 Voor overige bedrijven, instellingen, etc. geldt een vergoeding overeenkomstig met het

overeengekomen te volgen traject.

3.5 De prijzen zijn in euro’s en exclusief de wettelijke BTW (voorlopig vanwege de kleine

ondernemersregeling wordt er geen BTW gerekend). Dit geldt zowel voor ondernemers als

voor particulieren.

3.6 IBAN: NL55 RABO 012 97 33 849 t.n.v. D.M. Bastiaans-van Riel, te Breda.

3.7 Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Herinneringen volgen binnen 15 dagen.

3.8 Wanneer mondeling dan wel schriftelijk/digitaal is afgesproken om in termijnen te betalen, is de

cliënt/deelnemer die de dienst afneemt en in termijnen betaalt, verplicht om alle termijnen te

betalen, inclusief mogelijke extra administratieve kosten, ook al stopt de cliënt/deelnemer eerder

dan de einddatum met een traject, workshop of programma.

4. Digitale producten, trainingen en downloads

4.1 Digitale producten / trainingen / downloads worden niet verkocht aan eindgebruikers, ongeacht

het gebruik van termen als “koop”, “verkoop”, “aanschaf”, “bestel” etc. Uw sublicentie op digitale

producten / trainingen / downloads is non-exclusief, niet-overdraagbaar, niet sub-licenseerbaar en

beperkt.

5. Annuleringsvoorwaarden voor sessies/workshops

5.1 Het is niet mogelijk om een consult voor een coachingssessie, reading, of energetische behandeling/healing (op afstand) te annuleren, er wordt geen restitutie verleend op reeds betaalde diensten.

5.2 Annuleert u binnen 24 uur voor een sessie, dan betaalt u het volledige bedrag. Voor die tijd is

annuleren kosteloos.

5.3 Annuleert u meer dan 21 dagen voor het begin van de workshop, het traject of het programma,

dan krijgt u het bedrag minus € 35,= administratiekosten terug.

5.4 Annuleert u meer dan 14 dagen voor het begin van de workshop, het traject of het programma,

dan krijgt u het 50% van het workshop bedrag minus € 35,= administratiekosten terug.

5.5 Annuleert u minder dan 14 dagen voor de aanvang van de workshop, het traject of het

programma, dan vindt er geen restitutie plaats.

5.6 Er worden geen annulerings- en administratiekosten berekend als u voor een plaatsvervanger

zorgt. U regelt in dit geval zelf de betaling met die persoon.

5.7 Opzeggingstermijn gaat terugrekenend in vanaf de startdatum van de workshop, het traject of

het programma.

5.8 Opzeggingen worden alleen via de mail geaccepteerd.

6. Auteursrecht

6.1 Zonder schriftelijke toestemming van Dorien Bastiaans is het niet toegestaan

eventueel verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te

stellen aan derden en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van de cliënt/deelnemer zelf gebruikt

worden.

6.2 Het maken van geluids- en beeldmateriaal tijdens een sessie/workshop door cliënt en/of derden

is alleen mogelijk met (schriftelijke) toestemming van Dorien Bastiaans.

7. Bijzondere bepalingen

7.1 Puur Natuur Coaching werkt niet met cliënten met psychiatrische aandoeningen waarbij

plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen of waarvan dit

bekend is.

7.2 De cliënt dient van tevoren te melden dat zo’n reactie mogelijk is. Puur Natuur Coaching is

nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van deze informatie.

7.3 Puur Natuur Coaching behoudt zich het recht voor cliënten die door hun gedrag of anderszins het

normale verloop van een sessie/workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van

eventuele overige cliënten/deelnemers, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de

verplichting tot betaling van de verplichte deelname kosten onverlet.

7.4 Wanneer een cliënt besluit om tijdens een sessie/workshop op eigen initiatief te vertrekken is

hij/zij dit verplicht te melden aan Dorien Bastiaans en is restitutie van de betaling

uitgesloten.

7.5 Een cliënt/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen

van eventuele andere cliënten/deelnemers of de gebouwen en/of faciliteiten waar de

sessie/workshop gehouden wordt.